Medlemmenes rettigheter og plikter
i VANSJØ BOLIGBYGGELAG

Org.nr.995 981 378
Fastsatt ved stiftelsen av laget 01.06.2010

Ansiennitetsreglene kan også lastes ned her (PDF).

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

1.1. Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2. Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget.

1.3. Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4. Andelsbeløpet og eventuell årskontingent for innmeldingsåret må være innbetalt før søknad om å bli medlem blir behandlet. Det betales ikke årskontingent ved innmelding i årets siste kvartal. Ved avslag betales andelsbeløpet og årskontingenten tilbake.

1.5. Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskapet er overført etter disse reglene. Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbygelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft.

1.6. Når medlemskap er innført i andelseierboken, skal boligbyggelaget gi medlemmet melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.7. Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.

2.1. Et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføres uten boligbyggelagets samtykke.

2.2. Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

 • medlemmets ektefelle
 • medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
 • medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
 • medlemmets eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3. Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

Dersom flere eier andelen i borettslaget sammen er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i borettslaget ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Ved overføring av medlemskap som ikke er knyttet til andelen i borettslaget må den som overfører sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget.

2.4. Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn den ansiennitet medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra det medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt.2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.5. Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføringen av medlemskapet ikke er nødvendig.

2.6. Overføringen av medlemskapet får virkning fra det tidspunktet melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.

3.1 Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2 Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysning om utelukkingen og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3 Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet borettslag, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4 Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget får ikke tilbake innbetalt andelsbeløp eller årskontingent.

3.5 Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6 For medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse, kan utsendelse av medlemsbladet stanses.

3.7 Medlemmer med mer enn tre års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene kan utelukkes fra boligbyggelaget.

Medlemmer som har mindre enn tre års kontingentrestanse kan betale restansen og beholde sin ansiennitet.

4.1 Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2 Den som får et medlemskap overført til seg kan ikke få ansiennitet lengre tilbake enn til sin egen fødselsdato.

4.3 Ansiennitet bortfaller ikke ved boligbyggelagets tildeling av ny bolig eller ved kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig).

4.4 Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven §4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.

Når ansiennitet bortfaller etter første ledd, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.5 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

5.1 Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding.

5.2 For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det ikke inn kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3 Årskontingenten kreves normalt inn i løpet av 1. kvartal.

5.4 Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 01.01 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet borettslag.

Når flere medlemmer i boligbyggelaget eier en borettslagsandel sammen, skal borettslaget betale årskontingent for det medlemskap som er knyttet til andelen i borettslaget. Årskontingenten for de øvrige medlemskap faktureres disse medlemmene direkte.

5.5 Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6 Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikkeboende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7 Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

6.1 Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2 Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen, jfr. pkt.5.

6.3 Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4 Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5 Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6 Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

7.1 Dersom en andel (bolig) i et borettslag skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med borettslagets vedtekter.

7.2 Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens:

 • ektefelle
 • andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
 • andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
 • andelseierens eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

7.3 Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

7.4 Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

7.5 Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.6 Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

7.7 Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i borettslaget eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

7.8 Den som ønsker å nytte forkjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen.

7.9 Den budgiver som får sitt bud akseptert vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert. Vedkommende behøver ikke melde fra om at forkjøpsrett ønskes benyttet.

Medlemsbetingelser

Boligbyggelagenes medlemsfordeler

 

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i boligbyggelaget og som ønsker å delta i fordelsprogrammet for boligbyggelagets medlemmer. Ved behov kan leverandørene innhente informasjon og få verifisert medlemskapet hos boligbyggelaget.

Vilkår pr. 22 mars 2021

 1. Brukervilkår og bevis

1.1.  Generelt

Tilgang til fordelsprogrammet betinger medlemskap i boligbyggelaget og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemsfordelene

Aktivering av medlemsfordelene dine betyr at du registrerer deg for å få tilgang til å opptjene bonus hos utvalgte samarbeidspartnere.  Du aksepterer samtidig disse medlemsbetingelsene for fordelsprogrammet

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene

Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering.

1.4. Deaktivering 

Ved utmelding av boligbyggelaget vil alle personopplysninger bli slettet forutsatt at det ikke er opplysninger som ditt boligbyggelag er lovpålagt å beholde (som for eksempel etter regnskapsreglene) eller må beholde av andre grunner (som for eksempel å håndtere senere krav).

 1. Bonus

2.1. Opptjening av bonus

Bonus er en rabatt i form av en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet hos en av våre samarbeidspartnere.

Det har på vegne av medlemmene blitt fremforhandlet en rekke avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder, og medlemsfordelene finner du på våre hjemmesider og i medlemsappen.

Det blir ikke beregnet bonus på kjøp i våre samarbeidspartneres nettbutikk med mindre dette er tydelig kommunisert i medlemsfordelen.

For å kunne benytte alle fordelene må medlemskapet først aktiveres. Er ikke medlemskapet aktivert, vil du ikke opparbeide deg bonus.

Det registreres ikke bonus ved bruk av Apple Pay og Google Pay og andre tilsvarende løsninger

 

2.2. Aktivering av medlemsfordelene

Medlemskapet kan aktiveres på Min side på fordelerformedlemmer.no, boligbyggelagets hjemmeside eller i medlemsappen. Det er 15 års aldersgrense for å aktivere medlemskapet.

Når du aktiverer medlemskapet, registrerer du bankkontonummer for utbetaling av bonus.

For at du som aktivert medlem skal opparbeide deg bonus må du også registrere bankkonto og kredittkortnummer og betale med registrert kort når du handler hos en av våre samarbeidspartnere.

Når du har fylt ut nødvendige opplysninger for aktivering og lagret opplysningene, er medlemskapet aktivert.

2.3. Overføring av bonus

Minstebeløpet for overføring av bonus er kr 100,-. Du kan når som helst overføre bonus over kr 100,- fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på «Min side» eller i appen.

2.4. Bonus ved opphør av medlemskap

Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget, avsluttes automatisk dine muligheter for bonusopptjening.  Ved opphør utbetales hele beløpet dersom du har registrert bankkonto for utbetaling.

 

2.5. Bortfall av bonus (foreldelse)

Dersom du ikke har opptjent eller tatt ut din bonus i løpet av en tre - 3 - års periode (lovens foreldelsesfrist), bortfaller opparbeidet bonus.

2.6. Reklamasjon/manglende bonus registrering

Ved reklamasjon på beregning av bonus, må kvittering på kjøp som grunnlag for bonus fremlegges til boligbyggelaget. Frist for å reklamere over beregning av bonus er senest en måned etter at handelen fant sted. Det vil kun bli etterregistrert bonus ved feil på systemet, har du glemt å registrere betalingskortene i medlemsprofilen, blir ikke bonus ved kjøp etterregistrert.

2.7. Ansvar for bonusbeløp

Medlem med aktivert medlemskap har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller avtalebrudd fra tilbyders side.

2.8 Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som boligbyggelaget ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer boligbyggelaget fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor deres kontroll, opphører boligbyggelagets forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

2.9 Endring av medlemsvilkår

Disse medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus, vil kunne endres. Slike endringer vil bli kommunisert på boligbyggelagets hjemmeside samt i kanaler boligbyggelaget anser som hensiktsmessige. Varselets lengde vil avhenge av endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring av vilkårene, kan du deaktivere medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

 1. Personvern

3.1. Generelt

Dine personopplysninger vil bli behandlet i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

 

3.1. Behandlingsansvarlig

Boligbyggelaget er behandlingsansvarlig for medlemsopplysninger. BBL Pivotal er databehandler på vegne av boligbyggelaget i henhold til inngått databehandleravtale. De personopplysningene som er registrert om deg blir følgelig behandlet av Boligbyggelaget og BBL Pivotal.

3.2. Behandling av informasjon 

Når du handler og betaler med registrert betalingskort vil informasjon om handlet beløp, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort og kredittkort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på Min side. Transaksjonsopplysningene hentes inn fra Storebox. Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til tredjepart uten at det foreligger lovlig grunnlag for slik overføring. Se ellers boligbyggelagets personvernerklæring og fordeler for medlemmer sin personvernerklæring for mer informasjon.

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger 

Ditt brukernavn og passord på Min side og i medlemsappen er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt. 

3.4. Adresseendringer mv.

Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i din profil på Min Side eller ved henvendelse til boligbyggelaget.

 

 1. Vår kommunikasjon med deg

4.1. Innledning

Formålet med å behandle personopplysninger som registreres om deg er for å gi nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus.

4.2. Informasjon og endringer

Som medlem og deltaker i fordelsprogrammet vil vi kunne sende deg informasjon om fordelsprogrammet, herunder på e-post. Ønsker du å ikke å motta dette, kan du når som helst endre dine preferanser ved å logge deg inn på Min side.

4.3. Informasjon og medlemstilbud

Som medlem og deltaker i fordelsprogrammet vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget, og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på e-post, telefon, SMS og pushvarsel via medlemsapp. Du kan selv velge hvilken kanal vi kan kontakte deg på.

Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelaget kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud dersom du har samtykket i dette. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke

 

 1. Annet

5.1. Ansvar

Boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra boligbyggelagets samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

 

5.2. Kontakt

Alle henvendelser som gjelder ditt medlemskap, kan rettes til boligbyggelaget.