Medlemmenes rettigheter og plikter
i VANSJØ BOLIGBYGGELAG

Org.nr.995 981 378
Fastsatt ved stiftelsen av laget 01.06.2010

Ansiennitetsreglene kan også lastes ned her (PDF).

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

1.1. Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2. Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget.

1.3. Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4. Andelsbeløpet og eventuell årskontingent for innmeldingsåret må være innbetalt før søknad om å bli medlem blir behandlet. Det betales ikke årskontingent ved innmelding i årets siste kvartal. Ved avslag betales andelsbeløpet og årskontingenten tilbake.

1.5. Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskapet er overført etter disse reglene. Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbygelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft.

1.6. Når medlemskap er innført i andelseierboken, skal boligbyggelaget gi medlemmet melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.7. Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.

2.1. Et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføres uten boligbyggelagets samtykke.

2.2. Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

  • medlemmets ektefelle
  • medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
  • medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
  • medlemmets eller ektefellens søsken
  • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3. Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

Dersom flere eier andelen i borettslaget sammen er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i borettslaget ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Ved overføring av medlemskap som ikke er knyttet til andelen i borettslaget må den som overfører sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget.

2.4. Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn den ansiennitet medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra det medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt.2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.5. Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføringen av medlemskapet ikke er nødvendig.

2.6. Overføringen av medlemskapet får virkning fra det tidspunktet melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.

3.1 Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2 Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysning om utelukkingen og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3 Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet borettslag, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4 Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget får ikke tilbake innbetalt andelsbeløp eller årskontingent.

3.5 Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6 For medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse, kan utsendelse av medlemsbladet stanses.

3.7 Medlemmer med mer enn tre års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene kan utelukkes fra boligbyggelaget.

Medlemmer som har mindre enn tre års kontingentrestanse kan betale restansen og beholde sin ansiennitet.

4.1 Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2 Den som får et medlemskap overført til seg kan ikke få ansiennitet lengre tilbake enn til sin egen fødselsdato.

4.3 Ansiennitet bortfaller ikke ved boligbyggelagets tildeling av ny bolig eller ved kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig).

4.4 Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven §4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.

Når ansiennitet bortfaller etter første ledd, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.5 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

5.1 Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding.

5.2 For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det ikke inn kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3 Årskontingenten kreves normalt inn i løpet av 1. kvartal.

5.4 Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 01.01 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet borettslag.

Når flere medlemmer i boligbyggelaget eier en borettslagsandel sammen, skal borettslaget betale årskontingent for det medlemskap som er knyttet til andelen i borettslaget. Årskontingenten for de øvrige medlemskap faktureres disse medlemmene direkte.

5.5 Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6 Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikkeboende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7 Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

6.1 Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2 Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen, jfr. pkt.5.

6.3 Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4 Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5 Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6 Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

7.1 Dersom en andel (bolig) i et borettslag skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med borettslagets vedtekter.

7.2 Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens:

  • ektefelle
  • andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
  • andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
  • andelseierens eller ektefellens søsken
  • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

7.3 Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

7.4 Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

7.5 Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.6 Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

7.7 Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i borettslaget eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

7.8 Den som ønsker å nytte forkjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen.

7.9 Den budgiver som får sitt bud akseptert vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert. Vedkommende behøver ikke melde fra om at forkjøpsrett ønskes benyttet.

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i et boligbyggelag tilsluttet Boligbyggelagenes medlemsfordeler. Boligbyggelagenes medlemsfordeler er et medlemsfordelsprogram som eies av Boligbyggelagenes Partner AS, Torggata 5, 0181 OSLO, organisasjonsnummer 960 628 519. Fordelsprogrammet representerer 30 boligbyggelag med til sammen over 570 000 medlemmer.

 

Vilkår pr. 10. juli 2018

1.     Brukervilkår og medlemskort
1.1.  Generelt
Mulighet til å melde seg inn i Boligbyggelagenes medlemsfordeler betinger medlemskap i et boligbyggelag og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemsfordelene
Aktivering av medlemsfordelene dine betyr at du registrerer deg for å få tilgang til å opptjene bonus hos utvalgte samarbeidspartnere. Samtidig inngår du denne avtalen med Boligbyggelagenes Partner AS, som eier og forvalter Boligbyggelagenes medlemsfordeler.

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene
Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering. Endrede medlemsbetingelser skal varsles ved pålogging på Min side eller pålogging i medlemsapp og må aksepteres for uttak av bonus. 

1.4. Deaktivering  
Ved deaktivering av medlemskortet vil alle personopplysninger bli slettet. Kjøpshistorikk vil bli anonymisert og kun benyttet til statistikk. Dette gjelder ikke opplysninger som Boligbyggelagenes Partner er pålagt å lagre i henhold til gjeldende regelverk om bokføring. 


2.       Bonus 
2.1. Opptjening av bonus
Bonus er en rabatt i form av en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet hos en av våre samarbeidspartnere.
Boligbyggelagenes Partner AS har på vegne av medlemmene i boligbyggelaget fremforhandlet en rekke gode avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder og medlemsfordelene finner du på fordelerformedlemmer.no samt nettsidene og medlemsappen til ditt boligbyggelag. 
For å kunne benytte alle fordelene må medlemsfordelene først aktiveres. Er ikke medlemsfordelene aktivert, kan du ikke utnytte alle fordelene som ligger i medlemskapet. Med aktiverte medlemsfordeler kan du blant annet opparbeide bonus.

2.2. Aktivering av medlemsfordelene
Medlemsfordelene kan aktiveres på Min side på fordelerformedlemmer.no eller i medlemsappen.
Når du aktiverer medlemsfordelene dine, registrerer du bankkonto for utbetaling av bonus og for registrering av kjøp. Når du har gjennomført aktiveringsskjemaet og lagret opplysningene, er medlemsfordelene aktivert. Passord som registreres i aktiveringsskjemaet må ikke gis bort til noen. Det er en aldersgrense på 15 år for å aktivere medlemsfordelene.

2.3. Overføring av bonus
Minstebeløpet for overføring av bonus er kr 100,- Du kan når som helst overføre bonus over kr 100,- fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på Min side.

2.4. Bonus ved opphør av medlemskap
Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget, avsluttes automatisk dine muligheter for bonusopptjening og du må kreve innestående bonusbeløp utbetalt. Beløp under kr 100,- vil da bli utbetalt. 

2.5. Bortfall av bonus (foreldelse)
Dersom du ikke logger deg inn på Min side eller bruker ditt medlemskort i løpet av en tre - 3 - års periode (lovens foreldelsesfrist), tilfaller opparbeidet bonus Boligbyggelagenes Partner AS.
Boligbyggelagenes Partner AS vil varsle kontoeier om dette på den e-postadresse som er registrert på medlemskapet før bonus foreldes. 

2.6. Reklamasjon 
Ved reklamasjon på beregning av bonus, må kvittering fremlegges til boligbyggelaget. 
 
2.7. Ansvar for bonusbeløp
Medlem med aktiverte medlemsfordeler har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller andre avtalebrudd fra tilbyders side.

2.8 Force Majeure 
Skulle det oppstå en situasjon som Boligbyggelagenes medlemsfordeler ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer Boligbyggelagenes medlemsfordeler fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor Boligbyggelagenes medlemsfordelers kontroll, opphører Boligbyggelagenes medlemsfordeler sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. 

2.9 Endring av medlemsvilkår
Boligbyggelagenes medlemsfordeler – og deres partnere – kan endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på boligbyggelagets hjemmeside samt i kanaler Boligbyggelagenes medlemsfordeler anser som hensiktsmessige. Varselets lengde vil bli fastsatt av Boligbyggelagenes medlemsfordeler ut fra endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring Boligbyggelagenes medlemsfordeler foretar, kan du deaktivere medlemsfordelene med øyeblikkelig virkning.


3.       Personvern
3.1. Generelt
Boligbyggelagenes medlemsfordeler er opptatt av ditt personvern og vil behandle dine personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

3.1. Behandlingsansvarlig
Boligbyggelagenes Partner AS er behandlingsansvarlig for medlemsopplysninger etter aktivering. Boligbyggelagenes Partner AS er også databehandler på vegne av boligbyggelagene i henhold til inngått databehandleravtale som gjelder produksjon av medlemskort og markedsføring av lokale avtaler. De personopplysningene som er registrert om deg blir følgelig behandlet av Boligbyggelagenes Partner AS.

3.2. Behandling av informasjon  
Når du handler med medlemskortet eller på annen måte registrerer ditt medlemskortnummer hos en tilbyder, vil informasjon om handlet beløp, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på Min side. Transaksjonsopplysningene hentes inn fra Nets og Bankaxept. Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til tredjepart uten ditt samtykke. Se for øvrig vår 
personvernerklæring.

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger  
Ditt brukernavn og passord er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt.  

3.4. Adresseendringer mv. 
Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i din profil til boligbyggelaget ditt. 


4.       Vår kommunikasjon med deg
4.1. Innledning
Formålet med å behandle personopplysninger vi registrerer om deg er i første omgang for å gi oss nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus. Det er viktig for oss å kommunisere med deg som medlem, men dette skal kun skje etter at du har gitt oss ditt samtykke ved å godta medlemsvilkårene.

4.2. Samtykke og endringer
Ved din uttrykkelige aksept av disse vilkårene gir du oss anledning til å kommunisere med deg. Ønsker du å ikke bli kontaktet, kan du når som helst endre dine preferanser ved å logge deg inn på Min side. 

4.3. Informasjon og medlemstilbud 
Som medlem vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget, Boligbyggelagenes medlemsfordeler og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på e-post, telefon, SMS og pushvarsel via medlemsapp. Du kan selv velge hvilken kanal vi kan kontakte deg på.
Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelagenes medlemsfordeler kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud.


5.       Annet
5.1. Ansvar
Boligbyggelagenes medlemsfordeler eller boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra våre samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

5.2. Kontakt 
Fordelsprogrammet Boligbyggelagenes medlemsfordeler administreres av Boligbyggelagenes Partner AS, som kan kontaktes på Postboks 6749 St. Olavs Plass, 0130 Oslo eller 
medlemssupport@bblp.no. Andre henvendelser vedrørende ditt medlemskap kan rettes til ditt boligbyggelag.

Ved å akseptere disse medlemsbetingelsene bekrefter du at du er over 15 år og at du er medlemmet som aktiveres, eller at du er foresatt til medlemmet som aktiveres.