Medlemmenes rettigheter og plikter
i VANSJØ BOLIGBYGGELAG

Org.nr.995 981 378
Fastsatt ved stiftelsen av laget 01.06.2010

Medlemmets rettigheter og plikter kan også lastes ned her (PDF).

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

1.1. Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2. Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget.

1.3. Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4. Andelsbeløpet og eventuell årskontingent for innmeldingsåret må være innbetalt før søknad om å bli medlem blir behandlet. Det betales ikke årskontingent ved innmelding i årets siste kvartal. Ved avslag betales andelsbeløpet og årskontingenten tilbake.

1.5. Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskapet er overført etter disse reglene. Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbygelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft.

1.6. Når medlemskap er innført i andelseierboken, skal boligbyggelaget gi medlemmet melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.7. Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.

2.1. Et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføres uten boligbyggelagets samtykke.

2.2. Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

 • medlemmets ektefelle
 • medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
 • medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
 • medlemmets eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3. Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

Dersom flere eier andelen i borettslaget sammen er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i borettslaget ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Ved overføring av medlemskap som ikke er knyttet til andelen i borettslaget må den som overfører sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget.

2.4. Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn den ansiennitet medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra det medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt.2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.5. Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføringen av medlemskapet ikke er nødvendig.

2.6. Overføringen av medlemskapet får virkning fra det tidspunktet melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.

3.1 Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2 Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysning om utelukkingen og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3 Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet borettslag, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4 Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget får ikke tilbake innbetalt andelsbeløp eller årskontingent.

3.5 Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6 For medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse, kan utsendelse av medlemsbladet stanses.

3.7 Medlemmer med mer enn tre års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene kan utelukkes fra boligbyggelaget.

Medlemmer som har mindre enn tre års kontingentrestanse kan betale restansen og beholde sin ansiennitet.

4.1 Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2 Den som får et medlemskap overført til seg kan ikke få ansiennitet lengre tilbake enn til sin egen fødselsdato.

4.3 Ansiennitet bortfaller ikke ved boligbyggelagets tildeling av ny bolig eller ved kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig).

4.4 Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven §4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.

Når ansiennitet bortfaller etter første ledd, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.5 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

5.1 Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding.

5.2 For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det ikke inn kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3 Årskontingenten kreves normalt inn i løpet av 1. kvartal.

5.4 Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 01.01 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet borettslag.

Når flere medlemmer i boligbyggelaget eier en borettslagsandel sammen, skal borettslaget betale årskontingent for det medlemskap som er knyttet til andelen i borettslaget. Årskontingenten for de øvrige medlemskap faktureres disse medlemmene direkte.

5.5 Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6 Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikkeboende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7 Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

6.1 Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2 Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen, jfr. pkt.5.

6.3 Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4 Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5 Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6 Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

7.1 Dersom en andel (bolig) i et borettslag skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med borettslagets vedtekter.

7.2 Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens:

 • ektefelle
 • andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
 • andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
 • andelseierens eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

7.3 Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

7.4 Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

7.5 Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.6 Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

7.7 Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i borettslaget eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

7.8 Den som ønsker å nytte forkjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen.

7.9 Den budgiver som får sitt bud akseptert vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert. Vedkommende behøver ikke melde fra om at forkjøpsrett ønskes benyttet.

Vilkår fordelsprogram.

For deg som er medlem i boligbyggelaget og vil ta i bruk fordelsprogrammet, Boligbyggelagenes medlemsfordeler.

 

Vilkår pr. 23.november 2021

 1. Generelt

1.1.  Fordelsprogrammet

Fordelsprogrammet er en tjeneste til boligbyggelagets medlemmer der man får tilgang til gode rabatt- og bonusavtaler med våre samarbeidspartnere. Oversikt over hvilke fordeler og hvor stor bonus du får hos hver enkelt, finner du på Min side eller hjemmesiden til boligbyggelaget.

Som medlem i boligbyggelaget får du tilgang til fordelsprogrammet og gjelder for deg som privatperson.

 

1.2. Gyldighet 

Vilkårene i fordelsprogrammet gjelder fra tidspunkt for innmeldelse i boligbyggelaget.

 

 1. Endring av vilkår

Vilkårene vil kunne endres. Oppdaterte vilkår vil du til enhver tid finne på Min side.

 

 1. Bonus

3.1. Vilkår for opptjening av bonus

For å ta i bruk fordelsprogrammet, og -benytte deg av fordelene og kunne opptjene bonus må du være fylt 15 år.

For å få bonus når du handler, må du registrere ditt betalingskort på Min side og betale med ditt registrerte betalingskort.

For å få utbetalt opptjent bonus må du også registrere kontonummeret som bonus skal utbetales til på Min side.

 

3.2. Opptjening av bonus

Hos våre samarbeidspartnere som gir bonus beregnes bonus ut fra en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet.

 

Det blir ikke beregnet bonus på kjøp fra våre samarbeidspartneres nettbutikker med mindre dette er tydelig kommunisert i fordelen.

 

Ved kjøp hvor det er opptjent bonus, blir bonus kreditert dersom varen blir returnert fra kunde til leverandør.  Har du ved krediteringstidspunktet tatt ut den opptjente bonusen, vil den trekkes fra ny opptjent bonus. Om det ikke er ny opptjent bonus vil det gi en negativ bonussaldo og du blir fakturert for dette.

 

Boligbyggelaget forbeholder seg retten til å korrigere bonus som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på boligbyggelagets side, samt bonus opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er tatt ut før feilen ble oppdaget.  

 

3.3. Utbetaling av bonus

Du kan enkelt be om en overføring av bonus fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på Min side forutsatt at bonusbeløpet over kr 1. Bonus er tilgjengelig for uttak 30 dager etter kjøpsdato.

 

 

3.4. Bonus ved opphør av medlemskap i boligbyggelag

Ved opphør av ditt medlemskap i boligbyggelaget utbetales opptjent bonus automatisk til kontonummer som er registrert for utbetaling, uavhengig om det tegnes nytt medlemskap eller ikke.  Dersom kontonummer for utbetaling ikke er registrert vil du som medlem bli bedt om å registrere dette på Min side med en frist på 14-dager. Har du negativ bonus ved opphør vil du bli fakturert beløpet.

 

 

3.5. Bortfall av bonus (foreldelse)

Bonus som ikke er bedt om å bli utbetalt til din bankkonto innen tre år etter at bonusen er opptjent, blir foreldet (lovens foreldelsesfrist). Bonus som nærmer seg foreldelsesfristen vil gå frem av Min side. 

 

3.6. Reklamasjon/manglende bonus-registrering

Ved reklamasjon på beregnet bonus, må kvittering på kjøp fremlegges til boligbyggelaget. Frist for å reklamere er senest en måned etter at handelen har funnet sted. Vi etter registrerer bonus ved systemfeil. Har du derimot glemt å registrere betalingskortet ditt som du benyttet ved gjennomføring av kjøp, da du foretok kjøpet, blir ikke bonus etter registrert.

 

3.7. Ansvar for bonus ved konkurs eller avtalebrudd

Du har ikke krav på bonus dersom samarbeidspartnere unnlater å innbetale denne på din bonuskonto som følge av konkurs eller avtalebrudd fra samarbeidspartnerens side.

 

3.8. Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som boligbyggelaget ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer boligbyggelaget fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, opphører boligbyggelagets sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

 

 

 1. Rabatt

Hos samarbeidspartnere som tilbyr rabatt vil du oppnå rabatt ved kjøp i fysisk butikk mot at du fremviser ditt medlemsbevis i boligbyggelaget.

 

 1. Personvern

Alt som omhandler personvern, er beskrevet i boligbyggelagets sin personvernerklæring.  

 

 1. Vår kommunikasjon med deg

6.1. Innledning

Formålet med å behandle personopplysninger som registreres om deg er for å ha nødvendig grunnlag for å beregne og utbetale bonus, samt tilpasse kommunikasjon til deg.

 

6.2. Informasjon og medlemstilbud

Som medlem i boligbyggelaget vil du motta informasjon og medlemstilbud hos samarbeidspartnerne direkte fra boligbyggelaget. så lenge du har gitt samtykke til dette. Du kan når som helst se og endre dine samtykker på Min side.

 

 1. Annet

7.1. Ansvar

Boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra boligbyggelagets samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

 

7.2. Kontakt

Alle henvendelser som gjelder dette fordelsprogrammet, skal rettes til boligbyggelaget.