Om forkjøpsrett

Forkjøpsrett er den viktigste medlemsfordelen for alle medlemmene i Vansjø Boligbyggelag.
Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig.


Forkjøpsrett er den viktigste medlemsfordelen for alle medlemmene i Vansjø Boligbyggelag.

Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig,

Dette vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpsforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt.

Når en bolig er solgt får det medlemmet med lengst ansiennitet ( den som lengst har vært medlem) velge først.

Alle boliger i tilknyttede borettslag med Vansjø Boligbyggelag som forretningsfører, skal utlyses med forkjøpsrett. Når en andel (bolig) selges via megler, advokat eller privat, må Vansjø Boligbyggelag få melding om dette slik at forkjøpsretten kan utlyses.

Meldingen om at en bolig skal lyses ut på forkjøpsrett må være Vansjø Boligbyggelag i hende innen utgangen av vår åpningstid mandag (08:00 - 15:30), for å komme med på ukens annonsering.
(Avvik kan forekomme ved ferier/helligdager
)

Boligen annonseres  påfølgende onsdag, med frist for medlemmer til å melde forkjøpsrett onsdag uken etter, innenfor kontorets åpningstid. (Sommertid fra 15 mai -15 september til kl. 08:00 til 14.30.)

Ved bevegelige helligdager sendes det ut eget skriv med andre frister.

Forkjøpsrettsprøvingen besvares fra kl.14.00 dagen etter at meldefristen/forkjøpsrettsfristen har gått ut.

I frittstående borettslag med Vansjø Boligbyggelag som forretningsfører er det normalt kun intern forkjøpsrett. Dette vil fremgå av borettslagets vedtekter, og må kontrolleres i det enkelte tilfelle. Fristen for intern forkjøpsrett er den samme som for de tilknyttede borettslag ( se forrige avsnitt)

I boligsameier med Vansjø Boligbyggelag som forretningsfører er det normalt ingen forkjøpsrett. Dette vil fremgå av boligsameiets vedtekter, og må kontrolleres i det enkelte tilfelle.

 • Forhåndsavklaring av forkjøpsrett : 5 R + mva, kr.7.643,- betales av kjøper
 • Bruk av forkjøpsrett: 5 R + mva,  kr.7.643,- betales av forkjøpsberettiget
 • Innmeldingsavgift Vansjø BBL: kr.350,- betales av kjøper
 • Årlig kontingent for boende medlemmer: kr.300,- betales av borettslaget
 • Årlig kontingent for ikke boende medlemmer: kr.300,- betales av medlemmet.
 • Årlig kontingent for medeiere: kr 300,- betales av medlemmet.

Årskontingent betales ved innmelding. Det betales ikke årskontingent ved innmelding i årets siste kvartal. Det kreves normalt ikke medlemskap i Vansjø BBL ved kjøp av andel i frittstående borettslag. Dette kontrolleres i borettslagets vedtekter.

Etter loven skal styret i borettslaget godkjenne alle nye andelseiere. Vansjø BBL sender melding til styret om hvem som blir ny andelseier. Styret i borettslaget har i hht. lov om borettslag en frist på 20 virkedager til å godkjenne ny andelseier.

Det presiseres at forretningsfører ikke har innsyn i borettslagets/boligsameiets styreprotokoller, og at det derfor kan være nyere vedtak i styret som ikke er kjent av Vansjø BBL.

Husdyrhold må som regel alltid godkjennes av borettslagets styre før innflytting. Sjekk borettslagets husordensregler og vedtekter før budgivning.

Det er vedtektsbestemt hvor mange andeler juridiske personer kan eie i et borettslag. Dersom kjøper er en juridisk person, må megler undersøke med Vansjø BBL om muligheten for dette.

Vansjø BBL tar forbehold om oppgitt låneinformasjon for borettslagene. Borettslagets generalforsamling eller styre kan nylig ha vedtatt beslutninger som vil medføre økte felleskostnader, men hvor en slik beslutning om økning ennå ikke er meldt til eller registrert hos Vansjø Boligbyggelag.

I tillegg vil en eventuell fremtidig økning i boligrenten, utover dagens rente, kunne øke andelens felleskostnader.

Vansjø BBL avklarer forkjøpsretten på to måter:

 • Forkjøpsretten kunngjøres for medlemmene etter at boligen er solgt. Vansjø BBL kunngjør salget for medlemmene på www.vbbl.no
 • Etter at bindende avtale er inngått sender megler/advokat eller selger (privat salg) melding til Vansjø BBL om at andelen er solgt, og at forkjøpsretten skal avklares på fastpris. Meldingen sendes til post@vbbl.no . Meldeskjemaet sendes inn elektronisk og dette finner du inne på hver enkel annonse, og inneholder bl.a.:
  • Dato for budaksept
  • Opplysninger om boligen ( adresse, borettslag, andelsnummer)
  • Eiers navn, telefonnummer og nye adresse
  • Opplysninger om kjøper ( navn, adresse, telefonnummer, personnummer)
  • Salgssum og overtagelsesdato. Dersom overtagelsesdato senere blir endret, må dette meldes til Vansjø BBL.
  • Eventuelle spesielle vilkår i kjøpekontrakten
  • Ved privat salg uten megler eller advokat, må kjøpekontrakt vedlegges.
 • I forkjøpsrettsperioden er det megler som avtaler visninger for medlemmene i Vansjø Boligbyggelag.
 • Når boligen er kunngjort til fastpris er din melding om forkjøpsrett forpliktende/bindende, dvs. at du da plikter å tre inn i allerede inngått avtale mellom kjøper, og selger,  hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen/forkjøpsrettsfristen.
 • Du må melde din uforpliktende interesse for boligen til Vansjø Boligbyggelag på skjemaet ” kjøpsforpliktelse/kjøpsinteresse”
 • Opprinnelig kjøper behøver ikke melde forkjøpsrett. Dersom kjøper ikke er medlem, vil ansiennitet bli beregnet fra dato for aksept av bud. Innmelding og årskontingent må betales snarest mulig.
 • Vansjø BBL sender melding til megler når forkjøpsretten er avklart, med informasjon om andelen har blitt tatt på forkjøpsrett eller ikke.
 • Megler har ansvar for å informere kjøper i h.h.t kjøpekontrakten om utfallet av avklaringen.
 • Dersom forkjøpsrett blir benyttet, gir Vansjø BBL melding om dette til megler, som igjen tar kontakt med ny kjøper for å undertegne avtale om å tre inn i opprinnelig kjøpers kontrakt
 • Selger kan velge at forkjøpsretten skal kunngjøres for medlemmene før boligen er solgt.
 • Ved slik forhåndsavklaring betaler kjøper et gebyr – 5R- + mva,   kr.7.643,-.
 • Det må sendes melding til Vansjø BBL om at andelen skal selges, og at forkjøpsretten skal avklares på forhånd
 • Meldingen skal inneholde:
  • Opplysninger om boligen (adresse, borettslag og andelsnummer),
  • eiers navn og telefonnummer,
  • Prisantydning på boligen
 • Megler skal opplyse interessenter om at forkjøpsretten avklares på forhånd.
 • Du må melde din uforpliktende interesse for boligen til Vansjø BBL på skjemaet "kjøpsforpliktelse/kjøpsinteresse”.
 • Etter at bindende avtale er inngått sender megler/advokat eller selger (privat salg) melding til Vansjø BBL om at andelen er solgt på skjemaet” Salgsmelding – Avklaring av forkjøpsrett/Søknad om godkjenning av ny andelseier ”
 • Deretter avklares forkjøpsretten ved at Vansjø Boligbyggelag henvender seg til de medlemmer som har meldt sin interesse for bruk av forkjøpsrett. Ved en slik henvendelse må du raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om din forkjøpsrett skal gjøres gjeldende.
 • Megler mottar så melding fra Vansjø BBL om den berettigede som har benyttet seg av forkjøpsretten.
 • Dersom ingen har meldt sin forkjøpsrett innen fristen, vil boligen bli solgt til det bud selger er villig til å akseptere, uavhengig av kjøpers ansiennitet i borettslaget og boligbyggelaget.
 • Har du ikke meldt forkjøpsrett innen denne fristen, har du fraskrevet deg forkjøpsretten, og du må da konkurrere om leiligheten på lik linje med andre budgivere.
 • Medlemskap i Vansjø BBL gir deg forkjøpsrett ved kjøp av borettslagsboliger i tilknyttede borettslag. Denne forkjøpsretten er lovhjelmet og vedtektsbestemt). Jo lenger du har vært medlem, desto bedre mulighet har du til å kunne få en bolig på forkjøpsrett. Det er ansienniteten (hvor lenge du har vært medlem i Vansjø BBL) som avgjør, dersom det er flere medlemmer som er interessert i samme bolig.
 • Best forkjøpsrett har andelseiere i samme borettslag hvor boligen er til salgs. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir siste sammenhengende botid i borettslaget avgjørende. Deretter kommer de andre medlemmene i Vansjø BBL.
 • Dersom forkjøpsberettigede skal overta medlemskapet fra tilhørende slekt i opp – eller nedadstigende linje, må overføring av medlemsnummeret være foretatt skriftlig innen fristen for å melde sin bruk av forkjøpsrett. Det vises for øvrig til dokumentet ”medlemsrettigheter og plikter” og som megler har fått oversendt i forbindelse med hans forespørsel om megleropplysninger for andelen.
 • Medlemmer i Vansjø BBL som ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til Vansjø BBL innenfor fristen som er oppgitt i annonsen i Moss Avis og/eller på www.vbbl.no.

Melding gis på eget skjemaet – ”Kjøpsforpliktelse/kjøpsinteresse”, og som han hentes her. Du

kan også bestille skjemaet ved å ringe Vansjø BBL på 95266200, eller bestille skjemaet på

post@vbbl.no. Din finansiering må oppgis.

 • Alle forkjøpsberettigede kan på forespørsel få vite sin plassering i ansiennitetsrekken.
 • For kjøper som ikke er medlem av Vansjø Boligbyggelag regnes innmeldingstidspunktet og ansiennitet fra det tidspunkt budet er akseptert. Dersom det ikke har foregått en budgivningsprosess, og kjøper ikke er medlem, regnes ansienniteten fra tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Hvis kjøper ikke er medlem i Vansjø BBL før aksept av bud, forplikter kjøper å melde seg inn i boligbyggelaget.

Forkjøpsrett er en rettighet du har som medlem i Vansjø bbl.  Pass derfor godt på medlemskapet ditt og betal kontingenten. Husk å melde flytting!

Mange års ansiennitet kan gå tapt ved å melde seg ut av VBBL. Ta en titt i vår brosjyre Aldri si aldri.pdf først.